Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

                      Beta-Mix.com adatkezelési tájékoztató  

 

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)  

 A Szolgáltató neve:   Max-Mix Trade Bt.
Székhelye és postai címe: 4244 Újfehértó, Rezeda út 10.
Nyilvántartó hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 15-06-088961
Adószáma: 21095616-2-15
E-mail címe: jakabimax@gmail.com
Honlapjának címe: www.beta-mix.com
Telefonos ügyfélszolgálat: +36/30-9577-228
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 4244 Újfehértó, Rezeda út 10. +36/30-9577-228 jakabimax@gmail.com Munkanapokon 10.00 - 16.00 óra között
Tárhely szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek  


1. A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos  
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint  
az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.  

2. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Szolgáltató által  
üzemeltetett Beta-mix.com weblap kezdő oldalának láblécében.  

3. A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési  
tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a felhasználót a változások  Beta-mix.com oldalon  
történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő  
használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.  

4. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten  
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a  
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési  
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen  
adatkezelési tájékoztató tartalmazza.  

5. A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos  
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról  
(Infotv.); - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a  
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen  
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  
adatvédelmi rendelet, GDPR);  

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);  

- 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és  
megakadályozásáról (Pmt.);  

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);  

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  
(Grt.).  

6. A Szolgáltató a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz  
kötötten használja fel.  

7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele,  
rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben  
tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg  
kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés  
céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.  

8. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel  
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett  
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.  

   

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a  
személyes adatok megismerésére jogosultak  


1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) :  

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő  
kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);  

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy  
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges  
(szerződés teljesítése);  

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi  
kötelezettség);  

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges  
(jogos érdek).  

   

2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az  
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  

3. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Szolgáltató rendszerén  
keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe.  

4. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok  
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat.  

5. Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes  
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.  

6. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában  
meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és  
törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának  
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél  
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő  
célra a személyes adatokat nem használja.  

7.Online webshop szolgáltatás  

Az adatkezelés célja: a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a  
megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség  
teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a  
megrendelt termék szállítása, a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató  
segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése és a szerződés  
teljesítése.  

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.  

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések  
fogadásához megadja), e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás  
kérése esetén a megadott szállítási cím, számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja,  
vevőkód, ajándékutalvány száma.  

Az adatok törlésének határideje: a tranzakcióban szereplő legutolsó előadást követő 15 nap.  
Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, a Szolgáltató az adatokat a  
jogvita időtartamára őrzi meg, ennek jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f)  
pont.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.  

8.Regisztráció  

Az adatkezelés célja: Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a  
Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás  
során. Bizonyos szolgáltatások a weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetők.  
Kényelmi szolgáltatás keretében a weboldal személyes menüpontjaként megnyíló fiókban a  
felhasználó szerkesztheti személyes adatait, megtekintheti .  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.  

A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó és mindazon személyes adatok, melyet a Felhasználó a  
vásárlás során vagy a fiókban megadott : címe, számlázási és szállítási címe, telefon elérhetősége. A  
kezelt adatok közé tartozhatnak a Felhasználó által a megrendelései során vásárolt termékek, a  
vásárlások időpontja, számlája.  

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok  
ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit és  
szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.  

9.Számlázás  

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a  
jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.  

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.  

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a  
tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben  
a vásárló megadta).  

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos  
adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.  

10.Süti kezelés («Cookie»)  

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a  
Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik  
alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint  
internethasználatának nyomon követésére. A sütik segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének,  
internet használati szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy  
a Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek,  
melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon  
érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit,  
a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a  
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  

A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a  
Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A sütik kényelmesebbé teszik a  
böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat.  
A sütik segítségével a Szolgáltató névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók  
szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.  

A Szolgáltató weboldala kétféle típusú sütit használ:  

- Ideiglenes sütik – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek  
használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.  
Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés  
akadályozottá válik.  

- Állandó sütik, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az  
eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy  
külső sütiről. Amennyiben a Szolgáltató webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül  
továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Szolgáltató webszervere  
telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk. Ilyen külső  
sütik a harmadik féltől származó sütik is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó  
böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben  
elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.  Az  
állandó sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói  
élmény növelése érdekében.  

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található  
nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó sütik a  
Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.  

A Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos  
tevékenységet. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az  
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süt i vagy nyomkövetés  

megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a  
sütik használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden  
szolgáltatását, így különösen a fizetési szolgáltatásokat. A sütikre vonatkozóan további információkat  
olvashat a Beta-mix.com oldalon megjelenő süti figyelmeztető sávban található „További információk”  
gombra kattintva.  

Az adatkezelés célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása a fizetési szolgáltatóval, a felhasználók  
azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének  
azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a  
felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.  

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.  

Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes sütik addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú  
összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó sütik 1 évig tárolódnak a felhasználó  
számítógépén vagy ameddig azok a Felhasználó nem törli azokat.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem  
teljes körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai mérések  
pontatlansága.  

11.A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok  

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai,  
melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a  
technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet  
működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön  
nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával - automatikusan naplózza. Az  
internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb  
Felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem  
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során  
automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása  
szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.  

12.A Szolgáltató ügyféllevelezése (email)  

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon  
elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató minden hozzá  
beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben  
megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével  
töröl.  

13.Egyéb adatkezelések  

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság,  
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti  
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,  
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a  
hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes  
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához  
elengedhetetlenül szükséges.  

14. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok  
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének  
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz 

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt  
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-
mail címet regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy  
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.  

15. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy  
megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő futárszolgálat  
munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az Adatfeldolgozók.  

 
IV. Az adatok továbbítása  

1. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat  
továbbíthassa az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6.  
cikk (1) bek. b) pont.  

2. A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa  
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra  
őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből  
származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.  

3. A Szolgáltató a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott  
hozzájárulása esetén hajt végre.  

 
V. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága  

1. A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és  
adatfeldolgozóinál találhatók meg.  

2. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott  
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);  

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  

 
3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,  
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen  
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó  
hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 
4. A Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme  
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény  
lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  

 
5. A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti  
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel  
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

----------------------- Page 7-----------------------

 
6. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi  

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és  
teljességét;  

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,  
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos  
eszközök.  

 
7. A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel  
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a  
számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és  
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.  

 
8. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel  
biztosítja  

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés  
segítségével történő használatának megakadályozását;  

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli  
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;  

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte  
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.  

 
9. A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor  
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt  
kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az  
aránytalan nehézséget jelentene.  

 
10. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az  
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező  
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

 
11. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül  
sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az  
információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a  
Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak  
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden  
biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott  
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a  
Felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb  

gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a  
Szolgáltatót felelősség nem terheli.  

VI. Az érintettek jogai  

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak  
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet  
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Szolgáltatónak a  
jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségein.  

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a  
regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett,  
írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes  
profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.  

2.Tájékoztatáshoz való jog: A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az  
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett  
valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,  
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A  
tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken  
keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően –  
szóban is adható tájékoztatás.  

3.Az érintett hozzáféréshez való joga :
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést  
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen  
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő  
információkhoz hozzáférést kapjon:  

- az adatkezelés céljai;  

- az érintett személyes adatok kategóriái;  

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték  
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi  
szervezeteket;  

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;  

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

- az adatforrásokra vonatkozó információ;  

E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően  
azonosítja - az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről  
küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jakabimax@gmail.com címre kell eljuttatni.  

4. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása  
esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő  
garanciákról.  

 
5. A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett  
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív  
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a  

Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított  
legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.  

 
6.Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes  
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az  
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.  

 
7.Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra,  
hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes  
adatokat:  

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon  
kezelték;  

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs  
más jogalapja;  

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával  
kapcsolatosan került sor.  

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt)  
adatok már nem állíthatók helyre.  

 
8. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike  
alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog  
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Szolgáltató jogi igényeinek előterjesztéséhez,  
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  

 
9.Az adatkezelés korlátozásához való jog : Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az  
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  
felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett  
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett  
jogos indokaival szemben.  


10. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett  
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más  
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet  
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 
11.Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő  
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható  
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek tová bbítsa.  

 
12.Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor  
tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek  
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló  
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,  
ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett  
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,  
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen  
üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó  
személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a  
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében  
történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.  

 
13.Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A  
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés  
jogszerűségét.  

 
14.Eljárási szabályok: A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem  
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti  
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét  
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő  
meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől  
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a  
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 
15. Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de  
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az  
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely  
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

 
16. A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme  
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató,  
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával  
járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján  
történő intézkedést.  

 
17. A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,  
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve,  
ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a  
Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.  

 
18. A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett  

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív  
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be  
a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha  
az érintett másként kéri.  

 
19.Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének  
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől  
vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik  
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban  
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő  
jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy  
több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az  
adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes  
adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő,  
illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt  
semmilyen módon nem terheli felelősség.  

   

VII. Jogérvényesítési lehetőségek:  

1. Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse az Adatvédelmi tisztviselőt a jelen Adatkezelési  
tájékoztató I. pontjában részletezett elérhetőségein.  

2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz  
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  
Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 06.1.391.1400  

Fax: 06.1.391.1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu  

   

MELLÉKLET  

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók  


1.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó  
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,  
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a  
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális  
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

2.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,  
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés  
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy  
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

3.az adatkezelés korlátozása:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása  
céljából;  

4.profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a  
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők  
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,  
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez  
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;  

5.adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan  
vagy másokkal együtt meghatározza;  

6.adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

7.címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;  

8.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a  
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok  
kezelésére felhatalmazást kaptak;  

9.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson  
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést  
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes  
adatok kezeléséhez;  

10.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás  
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;  

11.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem  
lehetséges;  

12.EGT-állam
: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban  
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,  
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött  
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam  
állampolgárával azonos jogállást élvez;  

13.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy  
közvetve - azonosítható természetes személy;  

14.felhasználó : az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál vagy regisztráció  
nélkül vásárol;  

15.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;  

16.nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  

  

           
 

ÁSZF letöltése